Wsparcie

Wysokiej klasy specjali�ci

Nasz zesp� z�o�ony z wysokiej klasy specjalist�w, jest got�w w ka�dej chwili przyj�� z pomoc�. Doradzimy w sprawach cz�ci zamiennych, problem�w technicznych czy konfiguracji sprz�tu. Je�li trzeba przyjedziemy i wykonamy us�ug� u Ciebie dokonuj�c przegl�du, prezentacji, napraw, konserwacji, inspekcji czy szkolenia. Pomo�emy w organizacji dostawy, odpraw celnych i innych operacji logistycznych. Wykonujemy modernizacje i przebudowy maszyn nowych i u�ywanych wed�ug wymaga� klienta. Przeprowadzamy remonty kapitalne, naprawy g��wne, renowacje w tym malowanie proszkowe na dowolny kolor. Proponujemy kontrakty serwisowe z gwarancj� czasu reakcji co do rozpocz�cia naprawy jak i dostawy cz�ci z naszego magazynu umo�liwiaj�ce dost�p do naszego serwisu nawet 24 godziny na dob� i 365 dni w roku. Oferujemy oszcz�dno�ciowe pakiety serwisowe do wykorzystania w dowolnym momencie ustalonego terminu. Wykonujemy inspekcje, przegl�dy i konserwacje od tygodniowych wzwy�.

Pe�en zakres us�ug umo�liwia dob�r dogodnych warunk�w obs�ugi dla ka�dego klienta. Bezpo�redni kontakt z dzia�em wsparcia:�

Serwis

Nasi specjali�ci pomog� Ci zdalnie lub osobi�cie rozwi�za� ka�dy problem techniczny dzi�ki do�wiadczeniu i wiedzy zdobytej na specjalistycznych
kursach w centrach szkoleniowych producent�w oferowanych przez nas maszyn.

Szkolenia

Prowadzimy kursy z zakresu obs�ugi, konserwacji oraz programowania maszyn. Szkolimy w tematyce proces�w technologicznych oraz jako�ci w produkcji elektroniki. Organizujemy szkolenia teoretyczne i praktyczne w centrach szkoleniowych naszych dostawc�w, w naszej sali szkoleniowej lub u klienta.

Skontaktuj
siďż˝ z nami

Centrala:

+48 22 839 09 95

Serwis i cz�ci:

+48 55 261 07 07

Wy�lij wiadomo��

Masz pytanie, napisz kr�tk� wiadomo�� .
Nasi specjali�ci skontaktuj� si� najszybciej jak to b�dzie mo�liwe.