Skontaktuj siďż˝ z nami

Bezpo�redni kontakt z dzia�em wsparcia

CENTRALA

ul. Wyspia�skiego 4 lok. 3
01-577 Warszawa

Telefon:+48 22 839 0995
FAX:+48 22 839 0091
E-mail:�info@jsd.pl�

SERWIS I CZĘŚCI

ul. Dekarska 30
83-031 Rusocin

ko�o Gda�ska

Telefon:+48 55 261 07 07

E-mail:�parts@jsd.pl

JSD Polska Sp. z o.o.

 

NIP:�113-24-65-222
REGON:�015643309
Kapita� zak�adowy:�100.000,00 z�

ZARZ�D

Prezes Zarz�du:
Jacek Paw�owski

Vice-prezes Zarz�du:
Szczepan Reiss

S�d Rejonowy dla�miasta Warszawy

XIII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego

Numer KRS 0000193461

BDO: 000080943